" /> Mardin Tarihi

Tarih

Kasımiye Medresesi

Kasımiye Medresesi Mardin (4)

Mardin’in güneybatısındaki tepelerin altında yer alan Kasımiye Medresesi’nin yapımına Artuklu Döneminde başlanmış, Akkoyunlu Hükümdarı Cihangiroğlu Kasım Padişah Dönemi’nde 1457-1502 yıllarında tamamlanmıştır. Günümüze kadar mükemmel yapısıyla ayakta kalabilen iki katlı, tek avlulu, kubbeli medresenin inşasında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Plan özellikleri, taş işçiliği ve süsleme motifleri bakımından ilgi çeken yapı, cami ve türbe ile birlikte külliye içerisinde yer almaktadır. Medresenin avlusunda ...

Devam »

Zarzavan Kalesi ve Rabat Kalesi

Rabat Kalesi Mardin

Zarzavan Kalesi Mardin-Diyarbakır karayolu üzerinde, 50 m. yükseklikteki bir tepede inşa edilmiştir. Tarihi İpek Yolu üzerindeki kalenin yapılış amacı, ticaret yapan kervanların güvenliğine yöneliktir. Timur’un Mardin’i zapt etme girişimleri sırasında kale harap bir duruma gelmiştir. Rabat Kalesi Denk ilçesinin 15 km batısında, Hisaraltı köyünün kuzeyinde yer alan dar bir vadide yükselen bir tepenin üzerinde kurulmuştur. İnşa tarihi kesin bilinmeyen, Artuklu ...

Devam »

Dünden Bugüne Mardin

mardin bg

Yörede yerleşik hayata dair ilk izlere Neolotik Dönem’de rastlanmaktadır. Kentin kuruluş tarihinin ise, M.Ö. 4500-3500 yıllarında Mezopotamya’da yaşayan Subariler zamanına kadar dayandığı arkeolojik kazı ve araştırmalardan anlaşılmaktadır. M.Ö. 3. binde, tıpkı diğer Güney Doğu Anadolu bölgesi yerleşimlerinde olduğu gibi Hurri ve Mitanni kültürü etkin olmuş, özellikle Nusaybin’in 4 km kuzeyindeki Gırnavaz Tepesi bu kültürün merkezi olmuştur. M.Ö. 2850’de Sümerlerin egemen ...

Devam »

Dara Antik Kenti Nekropol Alanı

Dara antik kenti nekropolleri (2)

Dara Antik Kenti’nin batısındaki geniş tepeler, 6. yüzyıl başında kentin inşası için taş ocağı olarak kullanılmıştır. Taş kesimi ile oluşan düzgün cepheler daha sonra mezarlık alanına dönüştürülmüştür. Dara‘nın en etkileyici yapı gruplarından biri, ana kayanın yontulmasıyla oluşturulan mezarlarıdır. Kentin batısında uzanan geniş tepelerde, doğal kaya kütlesi oyularak derin ve geniş vadiler biçiminde kaya mezarlık alanı oluşturulmuştur. Bu alanda üç farklı mezar tipi ...

Devam »

Geleneksel Mardin Evleri

geleneksel mardin evleri

Mardin Suriçi’nde çoğunlukta olan yapılar geleneksel evlerdir. Evler organik özellikteki sokaklar arasındaki parseller üzerinde yer alır. Evler, arazinin eğimli yapısına da uygun olarak teraslar biçiminde, çok katlı inşa edilmiştir. Bu çok katlılık, parsel eğimine bağlı olarak iki, üç, dört nadiren daha fazla olabilmiştir. Çok katlı Mardin evi, çoğu kez tek inşa sürecinde gerçekleşmemiştir. Bu, endüstri öncesi yerleşmelere özgü, sosyal ve ekonomik yapının ...

Devam »

Mardin’deki Dini ve Sosyal Amaçlı Yapıların Mimarisi

tPrint_Meryemana-Kilisesi-ve-Patrikhanesi_sLOuL

Mardin nüfusu, tarih boyunca çeşitli etnik ve dini cemaatleri kapsamıştır. Şehre ait XVI. yüzyıl tahrir defterlerinde halkın; Şafi veya Hanefi Müslümanlardan, Erâmini olarak anılan Hristiyanlardan, Yahudilerden ve Şemsilerden oluştuğu belirtilir. Nasturi Kilisesi’nin VII. Yüzyılda ana şehirlerinden ve XII. Yüzyıl başından itibaren Patriklik merkezi olan Mardin’de, her dönemde önemli bir Hristiyan nüfus söz konusudur. Süryânileri ve Ermenileri içe-ren çeşitli mezheplerden Hristiyan ...

Devam »

Mardin’in Mimari Yapısı

Mardin Midyat (8)

Mardin, kadim uygarlıklara yerleşme alanı olmuş iki bölgenin, Anadolu ve Mezopotamya’nın birbiri ile buluştuğu bir coğrafyada yer alır. Şehir, tarihte Tur Abdin olarak adlandırılan bölgenin batı ucunda ve Diyarbakır – Nusaybin yolunu kontrol edebilen bir tepenin güneye bakan yamacında kurulmuştur. Kuruluşunu, Süryanilerin Sümer uygarlığına; efsanelerin Perslere ya da Romalılara bağladığı, Mardin’den söz eden ilk yazılı kaynak IV. yüzyıla aittir. Dönemin ...

Devam »

Taşın Adıdır MİDYAT

Mardin Midyat (3)

Matiyatu… İlk kez bu şekilde yazıldı bu kadim şehrin adı. Assurlular 3000 yıl önce Yatuların ülkesi anlamında Matiatu dediler bu şehre. ve binlerce yıl, onlarca medeniyet gelip geçti bu topraklardan, ismini değiştirmeye kıyamadılar. Sümerler, Akadlar, Assurlular, Babiller, Helenler, Romalılar,Artuklular, Osmanlılar ve ismini sayamadığımız onlarca medeniyet hep Midyat dediler ve bir taş eklediler tarihin şehrine. Bu mezarlıklar, kilise dışında sivil halkın yaşam ...

Devam »

Midyat Tarihi

8

Midyat’ın  coğrafi olarak konumu, doğusunda Dargeçit ilçesi, batısında Ömerli ilçesi, kuzeybatısında Savur ilçesi, kuzeyinde  Batman iline bağlı Gercüş ilçesi, güneyinde Nusaybin ilçesi, güney doğusunda ise Şırnak  iline bağlı İdil ilçesi yer almaktadır. Midyat’ın ismi ve ilk kuruluşu konusunda, değişik görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, ilçenin adı bir çok değişimlerden sonra Farsça, Arapça ve Süryanice karışımından meydana gelmiş “AYNA” anlamına gelmektedir. ...

Devam »

Dara Harabeleri

dara harabeleri (9)

Dara Harabeleri, Mardin”in güneydoğusunda, Nusaybin’e 30 kilometre uzaklıkta, Mardin-Nusaybin karayolu üzerindeki Oğuz Köyü’ndedir. Burası, eski Mezopotamya bölgesinin en ünlü kentidir. Bu kent, bugün orta büyüklükte bir belde / köy yerleşmesi haline gelmiştir. Dara Kent Kalıntıları, kayalar içinde oyulmuş çevresi 8-10 kilometreyi bulan geniş bir alana yayılmıştır. Buralarda mağara evler vardır. Kalıntılardan çıkan taşların kentin diğer bölümünde kullanıldığı görülmektedir. Mağaraların doğusunda ...

Devam »